Disclaimer / Privacy Statement

 

 

Disclaimer

Belangrijke Juridische Mededeling 
LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL IN DE SITE.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Dr. Weigert Nederland BV, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. De site kan uit verschillende andere landen over de gehele wereld worden benaderd. Omdat al deze locaties hun eigen wetgeving kennen, die kan verschillen van de Nederlandse wetgeving, komt u door de site te benaderen met ons overeen dat Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties ” niet uitsluitend” worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. 

Toepassing
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen dit land. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor alle locaties. 

Copyright (auteursrecht)
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Dr. Weigert Nederland BV.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend. 

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen. 

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen uitnodiging te investeren in Dr. Weigert Nederland BV, en dient niet te worden gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen. Noch Dr. Weigert Nederland BV, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites  Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet-sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Dr. Weigert Nederland BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel het bedrijf ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch het bedrijf, noch de bij het bedrijf aangesloten bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door het bedrijf of de bij het bedrijf aangesloten bedrijven.

PRIVACY STATEMENT DR. WEIGERT NEDERLAND B.V.

Dit is de privacyverklaring van Dr. Weigert Nederland B.V., gevestigd aan de Balkendwarsweg 3 te (9405 PT) Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04012309. Dr. Weigert Nederland wordt hierna genoemd: Dr. Weigert.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust (zie contactgegevens hierna).

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken op onze website persoonsgegevens via het contactformulier. Wij vragen in deze formulieren om uw naam, functie, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in verband met uw verzoek. Daarna worden uw gegevens gewist. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wij verwerken eveneens uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Dr. Weigert. Om onze dienstverlening te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Dr. Weigert te verbeteren en om de relatie met u als klant te beheren.

Zonder uw toestemming verstrekt Dr. Weigert uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Dr. Weigert met u heeft (zoals bijvoorbeeld het doorgeven van uw naam- en adresgegevens aan transportbedrijven om de gekochte producten aan u te leveren), tenzij Dr. Weigert wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Met deze derde partijen zal voorafgaand aan het verstrekken van uw gegevens worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Dr. Weigert te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Dr. Weigert op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Dr. Weigert deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Dr. Weigert hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Dr. Weigert treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Dr. Weigert. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Dr. Weigert raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Dr. Weigert past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacy Statement worden opgenomen. Dr. Weigert raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dr. Weigert er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Dr. Weigert wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
contactpersoon: Rudolf van der Linde
E-mail: rudolf.vanderlinde@drweigert.nl
Telefoonnummer: 0592-319393

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.